Belangrijke gebeurtenissen - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

Belangrijke gebeurtenissen.

 

In de christelijke traditie heeft het woord ‘liturgie’ twee verschillende betekenissen. In het algemeen verwijst het woord naar alle publieke kerkdiensten en heeft het geen betrekking op de diverse uitingen van privé –devotie. De term verwijst ook naar een specifieke rituele handeling, die voor rooms-katholieken en oosters-orthodoxen synoniem is met de viering van eucharistie en die door protestanten de ‘liturgie van het Woord’ genoemd wordt, de viering van de Schrift. De term ‘liturgie’ zelf drukt het belang uit van het gemeenschappelijke aspect van de christelijke vieringen, waarbij de gelovigen samenkomen om deel te nemen aan de liturgie door gezamenlijk te preken, te zingen en te bidden.

Alle vormen van het christendom hanteren een liturgische kalender, een jaarlijkse cyclus van heilige dagen die om twee centrale feesten draait: Kerstmis, het geboortefeest van Jezus en Pasen, het opstandingsfeest. Deze twee feesten worden voorafgegaan door een periode met een speciale heilige betekenis, advent en de vastentijd. Advent is de periode van de verwachting van de geboorte van Jezus en van zijn verwachte tweede komst. In westerse tradities omvat deze periode de vier zondagen voor 25 december, in de Oosters-Orthodoxe Kerk zijn het de veertig dagen voor Kerstmis. Hoe dit ook zij, alle kerken hanteren de eerste adventszondag als het begin van het liturgische jaar.

Pasen wordt voorafgegaan door de vastentijd, een  voorbereidende periode van veertig dagen waarin men biecht en vast. Deze periode begint op ´Aswoensdag´.  De drie dagen onmiddellijk voorafgaande aan de vastentijd is het carnaval; dit eindigt op ‘vette dinsdag’ of Vastenavond, traditioneel de laatste gelegenheid voor Pasen dat men vlees kan eten, vandaar de term carnaval.

Vijftig dagen na Pasen volgt Pinksteren. Men viert dan de uitstorting van de Heilige Geeft op Jezus’ discipelen. In het nieuwtestamentische verhaal valt deze gebeurtenis op door de glossolalie, het kenmerk van de huidige pinksterbeweging.

In het oosterse christendom zijn nog twee andere feesten erg belangrijk: het feest van de transfiguratie, dat herinnert aan Jezus’ verheerlijking op de berg, en Maria-Hemelvaart, dat herinnert aan de lichamelijke tenhemelopneming van Maria.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu