Het begin - Paraned

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wereldreligies > Christendom

'In den beginne'.

 

Het verhaal van de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus vinden we in de vier nieuwtestamentische evangeliën; Mattheüs, Marcus, Lucas, en Johannes. De evangeliën zijn in de eerste plaats bedoeld als verkondiging van het ‘rijk van God’ en van Jezus als zoon van God en verlosser van de mensheid. Ze lenen zich daarom algemene overeenstemming over een aantal gegevens: Jezus is geboren tijdens de regering van Herodes de Grote (die over Judea heerste van 37-4 v.Chr.) ; zijn ouders waren Maria en Josef, vrome joden; hij groeide op in Nazareth, een plaats in Galilea, Noord-Palestina.

De geboorteverhalen in het evangelie van Mattheüs en Lucas scheppen vanaf het begin een sfeer van goddelijkheid. De engel Gabriël  verschijnt aan de jonge vrouw Maria en verkondigt dat zij op miraculeuze wijze, namelijk door de Heilige Geest, zwanger zal worden van een goddelijk kind. Drie wijze mannen of magiërs gaan op reis naar de plaats waar Jezus geboren is. Z e volgen een ster die hen naar de ‘koning der joden’ zal leiden. Schaapherders die hun kudde hoeden, krijgen een boodschap van een engel: ‘Aan u is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.’

De evangeliën vermelden dat Jezus als hij volwassen is gedoopt wordt door Johanns de Doper, een opvallende profetische figuur, die de wegbereider van Jezus genoemd wordt. De doop markeert het begin van Jezus’ openbare optreden in Galilea en het omliggende gebied. Bij het begin van zijn werkzaamheden koos Jezus twaalf discipelen of apostelen. Deze apostelen werden na Jezus’ dood als zijn opvolgers beschouwd en waren verantwoordelijk voor de verspreiding van het geloof in Jezus als Messias en verlosser. Het evangelieverhaal beschrijft Jezus als een wonderen verrichtende profeet. Genezingswonderen, opwekkingswonderen, exorcismen, het veranderen van water in wijn, het vermenigvuldigen van broden en vissen om een menigte te voeden – al dergelijke verrichtingen werden door zijn volgelingen beschouwd als tekenen dat hij de Messias was.

Net zo belangrijk voor het ontstaan van het christendom als de geboorte en het optreden van Jezus, waren zijn dood en opstanding. Er is brede consensus dat Jezus in Jeruzalem gearresteerd werd ten tijde van het joodse paasfeest, als gevolg van het verraad van één van zijn volgelingen. Na ondervraging door de joodse autoriteiten werd hij naar de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus gestuurd en schuldig bevonden aan de claim dat hij de koning der joden was.

<<< Vorige ... Volgende >>>

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu